Afgørelse principiel dom i Højesteret

Dom i sag om informeret samtykke

Højesteret afsagde tirsdag (den 1. februar 2022) dom i en sag om en afgørelse fra Styrelsen for Patientklager. Afgørelsen handlede om indhentelse af informeret samtykke. I sagen havde pårørende til patienten, der døde to dage efter indlæggelsen, klaget til styrelsen over, at der ikke var indhentet tilstrækkeligt samtykke til en blodtransfusion.

 

Uenighed i Østre Landsret

De pårørende indbragte sagen for domstolene, og sagen blev afgjort i Østre Landsret den 7. december 2020. Her fandt landsrettens flertal (to ud af tre dommer), at alle væsentlige beviser i sagen entydigt pegede på, at patienten af personlige og religiøse årsager havde fravalgt at modtage blod. Det var beviser som en af patienten underskrevet skriftlig erklæring om, at han ikke ønskede blodtransfusion, hans afslag på blodtransfusion under en tidligere indlæggelse, de foreliggende journaloplysninger og forklaringerne afgivet af familien m.fl. Flertallet i landsretten fandt således, at der på tidspunktet for beslutningen om at give blod til patienten ikke var nogen rimeligt begrundet tvivl om, at han heller ikke i den aktuelle sygdomssituation ønskede at modtage blod. Mindretallet fandt derimod, at der var foretaget en beslutningen om at give blod var sket et en korrekt inddragelse af de forskelligrettede hensyn og at det derfor ikke var kritisabelt, at der blev givet blod. Mindretallet stadfæstede således Styrelsens for Patientklager afgørelse.

Styrelsen for Patientklager valgt at anke dommen.

Højesteret har stadfæstet styrelsens afgørelse.

”Vi er tilfredse med, at Højesteret er enig i vores afgørelse. Med Højesterets dom har en læge i en lignende situation i højere grad mulighed for at lave et sundhedsfagligt skøn fremfor også at skulle forholde sig til de juridiske implikationer på grund af risikoen for at modtage kritik,” siger vicedirektør Charles Bo Volkersen Conrad, Styrelsen for Patientklager. 

“Vi valgte at anke dommen, fordi landsretten var splittet i sagen. Vi syntes, der var behov for en helt klar juridisk vurdering, så der ikke er tvivl om en læges retsstilling i en eventuel lignende sag i fremtiden. Den klarhed har vi fået nu, hvor Højesteret har talt,” siger vicedirektør Charles Bo Volkersen Conrad, Styrelsen for Patientklager.

Styrelsen har ikke øvrige kommentarer til dommen.

 

Læs mere

(bemærk, at afgørelsen af truffet før 1. juli 2018, hvor Styrelsen for Patientklager blev oprettet. Derfor står der ”Styrelsen for Patientsikkerhed” i afgørelsen)