Praksisændring: Frit sygehusvalg kan afhænge af ventetid

En patient, der henvises til et sygehus, har som udgangspunkt ret til at blive behandlet på det offentlige sygehus, som patienten ønsker.

Et sygehus kan afvise et ønske om frit sygehusvalg, hvis det skyldes kapacitetsmæssige årsager, og hvis væsentlige hensyn til personer med bopæl i regionen ellers vil blive tilsidesat.

Styrelsen for Patientklager har hidtil ikke set det som en betingelse for at sygehuset kan afvise en patient, at der skal være betydelig længere ventetid på den ønskede afdeling end på andre lignende afdelinger

Denne praksis ændres nu:

”Vi har på baggrund af nogle problemstillinger i en række sager revurderet vores forståelse af reglerne. Det betyder, at vi fremadrettet tager stilling til, om der var betydelig længere ventetid på den ønskede afdeling end på andre lignende afdelinger”, siger juridisk chef Søren Enggaard Stidsen.

Regioner skal undersøge ventetid

Han fortæller, at det i praksis betyder, at regionerne, inden der kan gives afslag på det frie sygehusvalg, skal undersøge, om der er betydelig længere ventetid på den pågældende afdeling end andre lignende afdelinger. Der kan dog være undtagelser:

”Der kan være nogle situationer, hvor det ikke giver mening at tale om længere ventetid. Det kan eksempelvis være, hvis en patient skal have behandling på et bestemt tidspunkt, som det er tilfældet for fødselsforløb,” siger juridisk chef Søren Enggaard Stidsen og tilføjer.

”Det kan også være, hvis en indlagt patient ønsker at blive overflyttet til en anden afdeling, hvor alle sengepladser er optaget. I sådanne situationer, kan der ikke stilles krav om betydelig længere ventetid. Patientens ønske om frit sygehusvalg kan efter omstændighederne også her afvises med begrundelse i manglende kapacitet.” 

Genoptagelse af afgjort sag

Styrelsen for Patientklager har ikke pligt til at genoptage tidligere afgørelser på området på eget initiativ.  Patienter kan dog anmode om genoptagelse af en afgjort sag.

Afgørelse efter ny praksis

Styrelsen for Patientklager har offentliggjort en afgørelse efter den nye praksis.