Ny praksis i sager om fritagelse for tolkegebyr

Styrelsen for Patientklager behandler klager fra personer, som mener, at det er forkert, at de har fået en regning for brug af tolk på sygehus eller hos læge.

Det fremgår af bekendtgørelsen om tolkebistand, at patienter, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan lære eller begå sig på dansk, er fritaget for at betale tolkegebyr. Det fremgår også, at regionen kan kræve en lægeerklæring som dokumentation for, at patienten ikke kan lære eller begå sig på dansk.

Det har hidtil  været styrelsens praksis, at patienten først var fritaget for at betale tolkegebyr, fra det tidspunkt, hvor der forelå en sådan lægeerklæring.

Styrelsen er dog nu kommet frem til, at reglerne i bekendtgørelsen ikke kan forstås sådan. Det skyldes, at det ikke er et krav, at der foreligger en lægeerklæring. Hvis det fremgår af en senere lægeerklæring, at patienten ikke kan lære eller begå sig på dansk, må det antages, at dette også gjorde sig gældende på behandlingstidspunktet, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der sandsynliggør, at patienten pludseligt ikke kan lære eller begå sig på dansk.

Styrelsen har offentliggjort en afgørelse, hvor styrelsens nye praksis kan ses.

Styrelsen afholder den 27. maj 2021 et seminar for medarbejdere i regionerne, som arbejder med opkrævning af tolkegebyr. Her vil styrelsen også fortælle om praksisændringen.”