Sagkyndig konsulent

Styrelsen for Patientklager søger løbende eksterne sagkyndige, der kan lave sundhedsfaglige vurderinger i klage- eller erstatningssager.

Som sagkyndig er du  med til at sikre retssikkerheden for patienter og sundhedspersoner, samtidig med at du får et bredt indblik i dit eget speciale.

Vi søger lige nu flere sagkyndige til sundhedsfaglige vurderinger i klage- og erstatningsankesager.

Læs opslag her

I øjeblikket søger vi sagkyndige inden for disse specialer::

 • Almen medicin
 • Psykiatri
 • Akutmedicin
 • Børne- og Ungdomspsykiatri
 • Oto-rhino-laryngologi, sygehus
 • Dermatologi, både sygehus og praksis
 • Gynækologi
 • Onkologi
 • Radiologi, thorax, muskuloskeletal, mamma, MR, onko, intervention
 • Intern medicin; gastroenterologi
 • Kardiologi, invasiv
 • Kirurgi, mave/tarm og mamma
 • Ortopædkirurgi
 • Sygeplejersker, medicinsk sygepleje
 • Sygeplejersker, kosmetisk sygepleje

 

 

Vi vil dog gerne høre fra speciallæger inden for alle specialer.

Alle styrelsens afgørelser skal være både juridisk og sundhedsfagligt velbegrundede. Som sagkyndig bidrager dine vurderinger til at fastlægge den sundhedsfaglige norm for behandling, som sagen bedømmes ud fra. Herunder til at sikre, at normen udvikles i takt med den teknologiske og faglige udvikling i sundhedsvæsenet og gældende sundhedslovgivning.

Som sagkyndig skal du komme med faglige vurderinger i:

 • Klagesager, hvor patienter har klaget over behandlingsforløb eller over navngivne sundhedspersoner
 • Ankesager vedrørende patienterstatning, hvor patienter har søgt erstatning for skade påført ved behandling

Alle med sundhedsfaglig uddannelse kan søge om at blive sagkyndig konsulent hos Styrelsen for Patientklager. 

Vi forventer at du har en solid klinisk erfaring. Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • har aktuel hovedbeskæftigelse med klinisk virksomhed inden for dit speciale/område, helst i mindst fem år
 • har været speciallæge i mindst tre år (for læger)
 • holder dig opdateret inden for dit fagområde
 • har interesse for at indgå i et tværfagligt samarbejde med især de juridiske sagsbehandlere

En indstilling om ansættelse med dit CV forlægges for det relevante faglige selskab før ansættelsen for at sikre, at du som ansøger nyder kollegial accept.

 

Vi bruger elektronisk sagsbehandling. Du arbejder derfor hjemmefra, når det passer dig – blot du har en computer.

En sagkyndig bruger typisk mellem 2-4 timer på en ukompliceret sag, 4-8 timer på mere komplicerede sager.

Vi forventer, at du fremsender din vurdering senest tre uger efter, at du har modtaget sagen.

Vi aftaler løbende, hvor mange sager du har mulighed for at vurdere per uge/måned.

Som hovedregel udbetales time løn efter gældende overenskomst:

Læger, tandlæger og kiropraktorer aflønnes efter Cirkulære om overenskomst for speciallæger mv. i Staten. Ved ansættelse højst tre timer ugentligt i gennemsnit over et år aflønnes pr. 1. oktober 2021 med kr. 662,04 i timen. Ved ansættelse flere timer ugentligt i gennemsnit udregnes lønnen efter cirkulærets bilag 1, § 4, stk. 9. Der tillægges feriepenge

Øvrige faggrupper aflønnes efter Finansministeriets regulativ af 14. juli 1994 om ansættelse og aflønning af sagkyndige konsulenter i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, nu Styrelsen for Patientklager, Ved ansættelse højst tre timer ugentligt i gennemsnit over et år aflønnes pr. 1. april 2021 med kr. 498,81 i timen. Ved ansættelse flere timer ugentligt aflønnes p.t. med kr. 342,32 i timen.  Der tillægges feriepenge. Læs aftalegrundlag for øvrige faggrupper.

Langt de fleste sagkyndige arbejder mindre end tre timer ugentligt i gennemsnit over et år.

Det er også muligt at afregne efter faktura til styrelsens CVR-nummer. Honorering er som for aflønnede ved arbejde mindre end tre timer ugentligt. Der ydes ikke feriepenge til konsulenter, der ikke er ansatte af styrelsen.

Vi ansætter løbende nye sagkyndige inden for forskellige specialer og faggrupper. Der er derfor ikke en fast ansøgningsfrist.

Du skal blot sende en kort motiveret ansøgning sammen med et opdateret CV til kontorchef og overlæge Jan Greve på jagr@stpk.dk

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til funktionen som sagkyndig. Skriv eller ring til kontorchef og overlæge Jan Greve på tlf 2052 0836 / mail: jagr@stpk.dk

Læs artikel med sagkyndig